Người quản trị

1. Danh sách

Là danh sách thành viên có thể truy cập vào khu vực quản trị website. Nếu bạn có quyền Nhà Quản Trị bạn có thể phân quyền truy cập vào các mục Quản lý khác nhau cho các thành viên khác


Hình A.IX.1

 

2. Menu quản trị

Tại đây hiển thị các mục Quản lý khác nhau của website.
Mục này thường dành cho các lập trình viên khi phát triển thêm các tính năng cho website.
Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn chỉ nên sửa trường Tên (nếu thấy cần thiết) và không nên sửa hay xóa các trường khác, tránh trường hợp khu vực quản trị xảy ra lỗi.Hình A.IX.2
 

3. Thoát

Đăng xuất khỏi chương trình