Quản lý Menu

Menu có tác dụng điều hướng và truy cập vào từng nội dung khác nhau của website.

1. Kiểu menu

Kiểu menu là nhóm các menu.
Website thường có 1 menu chính và các menu phụ, như hình dưới là Main Menu (Menu chính) và Top Menu (Menu phụ hiển thị ở trên cùng của website chẳng hạn)


Hình A.I.1

Click “Thêm mới” để nhập thêm Kiểu menu mới.Hình A.I.2

Tên: Tên kiểu menu
Mã: Mã kiểu menu, cần gõ không dấu, không có dấu cách. Mã kiểu menu không được trùng nhau
Mô tả: Ghi chú
 

2. Menu

Menu có tác dụng điều hướng và truy cập vào từng nội dung khác nhau của website.


Hình A.I.3

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Menu mới.


Hình A.I.4

Kiểu menu: chọn Kiểu menu
Menu cha: là menu cấp trên. Ví dụ : “Sản phẩm” là Menu cha của “Phần mềm” và “Phần cứng”
Sản phẩm
     |__Phần mềm
     |__Phần cứng
Menu con Danh mục: cho phép chọn Danh mục và hiển thị Danh mục này như là menu con.
Danh mục này có thể là Danh mục Tin tức, Danh mục Sản phẩm…(xem thêm mục A.II.1)
Tên: Tên menu
Alias: có thể nhập vào các từ khóa (không dấu) mà bạn muốn làm SEO. Nếu không nhập, hệ
            thống sẽ tự động lấy giá trị là Không Dấu của Tên menu
Kiểu liên kết: có thể có giá trị là content hoặc link
Nếu là content, bạn có thể chọn 1 trong các Kiểu nội dung. Mỗi Kiểu nội dung cho phép trình bày và hiển thị những tính năng khác nhau (hình A.I.5) tương ứng với các Tùy Chọn khác nhau. Như hình A.I.4, Tùy Chọn đang là của Kiểu nội dung Sản Phẩm (con_product)
Nếu là link, bạn cần nhập vào đường dẫn ở trường Liên kết, ví dụ: http://gweb.vnHình A.I.5

Xem thêm mục (B.I)

Liên kết: nhập vào đường dẫn liên kết nếu chọn Liên kết ngoài (hình A.I.5)
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Menu hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu muốn ẩn Menu này.