Quản lý bài viết

1. Danh mục

Quản lý danh mục bài viết. Có thể tạo nhiều cấp Danh mục tùy theo nhu cầu sử dụng.Hình A.II.1

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Danh mục bài viết mới.

 


Hình A.II.2

 

Danh mục: chọn Danh mục cha
Tên danh mục: nhập vào Tên
Alias: có thể nhập vào các từ khóa (không dấu) mà bạn muốn làm SEO. Nếu không nhập, hệ
            thống sẽ tự động lấy giá trị là Không Dấu của Tên danh mục
Title: nhập vào Thẻ Title nếu cần làm SEO theo ý muốn.
Description: nhập vào Thẻ Meta Description
Keyword:
nhập vào Thẻ Meta Keyword
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Danh mục hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu
            muốn ẩn Danh mục này.
 

2. Bài viết

Quản lý bài viết nói chung. Bài viết có thể là Tin tức, Dịch vụ…tùy theo mục đích sử dụng.


Hình A.II.3

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Bài viết mới.


Hình A.II.4

Danh mục: chọn Danh mục bài viết, có thể chọn 1 hoặc nhiều Danh mục. Như hình A.II.4, bài
            viết vừa thuộc danh mục Công nghệ, vừa thuộc danh mục Phần mềm
Tên bài viết: nhập vào Tên hay Tiêu đề bài viết
Alias: có thể nhập vào các từ khóa (không dấu) mà bạn muốn làm SEO. Nếu không nhập, hệ
            thống sẽ tự động lấy giá trị là Không Dấu của Tên bài viết
Vắn tắt: mô tả ngắn gọn về bài viết
Nội dung: nhập vào thông tin chi tiết về bài viết. Được tích hợp bộ soạn thảo FCK Editor, cho
phép biên soạn nội dung tương tự như MS Word
Hình ảnh: tải lên ảnh của bài viết, hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: jpg, gif, png.
Title:
nhập vào Thẻ Title nếu cần làm SEO theo ý muốn.
Description: nhập vào Thẻ Meta Description
Keyword:
nhập vào Thẻ Meta Keyword
Lượt xem: số lần xem (đọc) bài viết
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Cho phép bình luận (comment): Cho phép người xem bình luận, đánh giá về bài viết (sử dụng
            Comments plugin của Facebook)
Bài viết mới: tích chọn để đánh dấu bài viết là Bài viết mới
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Bài viết hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu muốn ẩn Bài viết này.

 

Bài viết có thể được Cấu Hình 1 số tiêu chí hiển thịHình A.II.5

Sắp xếp: sắp xếp cách hiển thị danh sách bài viết theo các tiêu chí
            - Thứ tự hiển thị tăng dần
            - Thứ tự hiển thị giảm dần
            - Ngày đăng tăng dần
            - Ngày đăng giảm dần
            - Tên bài viết (thứ tự ABC)
Số bài viết trên mỗi trang: số lượng bài viết hiển thị trên mỗi trang
Số trang hiển thị: số lượng trang hiển thị. Ví dụ: Trang 1,2,3,4,5 >>
Hiển thị ngày đăng: Có hoặc Không hiển thị ngày tháng đăng bài viết
Các bài viết khác: khi xem chi tiết 1 bài viết, sẽ có danh sách các bài viết khác được hiển thị
            theo các tiêu chí
            - Tất cả
            - Thời gian đăng trước
            - Thời gian đăng sau
Số lượng bài viết khác: số lượng bài viết khác được phép hiển thị khi xem chi tiết 1 bài viết
Chiều rộng ảnh (danh sách): chiều rộng ảnh đại diện của bài viết ở trang danh sách bài viết
Chiều cao ảnh (danh sách): chiều cao ảnh đại diện của bài viết ở trang danh sách bài viết
Chiều rộng ảnh (chi tiết): chiều rộng ảnh đại diện của bài viết khi xem chi tiết bài viết
Chiều cao ảnh (chi tiết): chiều cao ảnh đại diện của bài viết khi xem chi tiết bài viết
Facebook comments: Bật hoặc tắt chức năng Facebook comments
Number of posts: số lượng comment
Width: chiều rộng form comment
Color Scheme: màu sắc form comment