Quản lý quảng cáo

1. Danh mục

Quản lý Danh mục quảng cáo, tương tự như Danh mục bài viết ở mục A.II.1
 

2. Hình ảnh – Flash

Quản lý danh sách các Hình ảnh và Flash


Hình A.IV.1

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Hình ảnh mới.


Hình A.IV.2

Danh mục: chọn Danh mục quảng cáo, ví dụ: Banner, Logo, Thư viện ảnh
Tên: nhập vào Tên quảng cáo
Hình ảnh: tải lên hình ảnh quảng cáo, hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: jpg, gif, png và định
            dạng swf của Flash
Đường dẫn: nhập vào đường dẫn liên kết
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Sản phẩm hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu
            muốn ẩn Sản phẩm này.


Hình ảnh
có thể được Cấu Hình 1 số tiêu chí hiển thị


Hình A.IV.3

Số ảnh trên mỗi trang: số lượng hình ảnh hiển thị trên mỗi trang
Số trang hiển thị: số lượng trang hiển thị. Ví dụ: Trang 1,2,3,4,5 >>
Chiều rộng ảnh: chiều rộng hình ảnh khi hiển thị
Chiều cao ảnh: chiều cao hình ảnh khi hiển thị