Quản lý sản phẩm

1. Danh mục

Quản lý Danh mục sản phẩm, tương tự như Danh mục bài viết ở mục A.II.1


Hình A.III.1

 

2. Sản phẩm

Quản lý danh sách Sản phẩm, tương tự Bài viết nhưng khác nhau về cách hiển thịHình A.III.2

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Sản phẩm mới.


Hình A.III.3

Danh mục: chọn Danh mục sản phẩm, có thể chọn 1 hoặc nhiều Danh mục
Tên sản phẩm: nhập vào Tên sản phẩm
Mã sản phẩm: nhập vào Mã sản phẩm
Alias: có thể nhập vào các từ khóa (không dấu) mà bạn muốn làm SEO. Nếu không nhập, hệ
            thống sẽ tự động lấy giá trị là Không Dấu của Tên sản phẩm
Vắn tắt: mô tả ngắn gọn về sản phẩm
Nội dung: nhập vào thông tin chi tiết về sản phẩm. Được tích hợp bộ soạn thảo FCK Editor, cho
phép biên soạn nội dung tương tự như MS Word
Giá: nhập vào giá bán sản phẩm
Hình ảnh: tải lên ảnh của sản phẩm, hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: jpg, gif, png.
Title:
nhập vào Thẻ Title nếu cần làm SEO theo ý muốn.
Description: nhập vào Thẻ Meta Description
Keyword:
nhập vào Thẻ Meta Keyword
Lượt xem: số lần xem (đọc) sản phẩm
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Cho phép bình luận (comment): Cho phép người xem bình luận, đánh giá về sản phẩm (sử
dụng Comments plugin của Facebook)
Sản phẩm mới: tích chọn để đánh dấu sản phẩm là Sản phẩm mới
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Sản phẩm hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu
            muốn ẩn Sản phẩm này.

 

Sản phẩm có thể được Cấu Hình 1 số tiêu chí hiển thị


Hình A.III.4

Sắp xếp: sắp xếp cách hiển thị danh sách bài viết theo các tiêu chí
            - Thứ tự hiển thị tăng dần
            - Thứ tự hiển thị giảm dần
            - Ngày đăng tăng dần
            - Ngày đăng giảm dần
            - Tên sản phẩm (thứ tự ABC)
Số sản phẩm mỗi hàng: số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi hàng
Số sản phẩm mỗi trang: số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang
Số trang hiển thị: số lượng trang hiển thị. Ví dụ: Trang 1,2,3,4,5 >>
Các sản phẩm khác: khi xem chi tiết 1 sản phẩm, sẽ có danh sách các sản phẩm khác được hiển
            thị theo các tiêu chí
            - Tất cả
            - Thời gian đăng trước
            - Thời gian đăng sau
Số lượng sản phẩm khác: số lượng sản phẩm khác được phép hiển thị khi xem chi tiết 1 sản
            phẩm
Chiều rộng ảnh (danh sách): chiều rộng ảnh đại diện của sản phẩm ở trang danh sách sản phẩm
Chiều cao ảnh (danh sách): chiều cao ảnh đại diện của sản phẩm ở trang danh sách sản phẩm
Chiều rộng ảnh (chi tiết): chiều rộng ảnh đại diện của sản phẩm khi xem chi tiết sản phẩm
Chiều cao ảnh (chi tiết): chiều cao ảnh đại diện của sản phẩm khi xem chi tiết sản phẩm
Facebook comments: Bật hoặc tắt chức năng Facebook comments
Number of posts: số lượng comment
Width: chiều rộng form comment
Color Scheme: màu sắc form comment
 

3. Đơn hàng

Hiển thị thông tin chi tiết các đơn hàng


Hình A.III.5

4. Hình thức thanh toán

Hiển thị các hình thức thanh toán được hỗ trợ.

Hình A.III.6

Cho phép nhập các thông tin hướng dẫn thanh toán

Hình A.III.7

hoặc các thông số cho từng hình thức thanh toán.

Hình A.III.8

Với hình thức thanh toán trực tuyến qua Bảo Kim và Ngân Lượng, bạn cần nhập chính xác các thông số đã đăng ký tại các cổng thanh toán này, rồi click Lưu để hệ thống tự động upload file (mã) xác minh lên website.
Cuối cùng bạn quay lại cổng thanh toán để xác minh website.