Quản lý video

1. Danh mục

Quản lý Danh mục video, tương tự như Danh mục bài viết ở mục A.II.1
 

2. Video – Clip

Quản lý các Video hoặc Clip


Hình A.V.1

 

Click “Thêm mới” để nhập thêm Video mới.


Hình A.V.2

Danh mục: chọn Danh mục video
Tên: nhập vào Tên của video
Mã youtube: Mỗi video trên youtube.com đều có 1 mã duy nhất. Để hiển thị video từ youtube
            trên website, chỉ cần nhập vào mã youtube này. Bạn có thể lấy được mã youtube từ url
Ví dụ: http://www.youtube.com/watch?v=zUp8dVEGWpE&feature=plcp có mã youtube là zUp8dVEGWpE
Đường dẫn: nhập vào đường dẫn tới file flash swf, có thể bỏ trống nếu đã nhập Mã youtube
Hình ảnh: tải lên hình ảnh đại diện của video, hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: jpg, gif, png
Lượt xem: số lần xem video
Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp theo thứ tự
Cho phép bình luận (comment): Cho phép người xem bình luận, đánh giá về video (sử
dụng Comments plugin của Facebook)
Kích hoạt hiển thị: cần tích chọn nếu muốn Video hiển thị ở website. Bỏ tích chọn nếu
            muốn ẩn Video này.

 

Video có thể được Cấu Hình 1 số tiêu chí hiển thị

 


Hình A.V.3

Số video mỗi hàng: số lượng video hiển thị trên mỗi hàng
Số video trên mỗi trang: số lượng video hiển thị trên mỗi trang
Số trang hiển thị: số lượng trang hiển thị. Ví dụ: Trang 1,2,3,4,5 >>
Các video khác: khi xem chi tiết 1 video, sẽ có danh sách các video khác được hiển thị theo các tiêu chí

            - Tất cả
            - Thứ tự hiển thị trước
            - Thứ tự hiển thị sau

Số lượng video khác: số lượng video khác được phép hiển thị khi xem chi tiết 1 video
Chiều rộng video (danh sách): chiều rộng của video ở trang danh sách video
Chiều cao video (danh sách): chiều cao của video ở trang danh sách video
Chiều rộng video (chi tiết): chiều rộng của video khi xem chi tiết video
Chiều cao video (chi tiết): chiều cao của video khi xem chi tiết video
Facebook comments: Bật hoặc tắt chức năng Facebook comments
Number of posts: số lượng comment
Width: chiều rộng form comment
Color Scheme: màu sắc form comment